Uczelnieinfo.pl

Aktualności

SGGW rozpoczęła rekrutację na studia Drukuj Email
SGGW rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia. Od 1 czerwca uczelnia prowadzi rejestrację kandydatów.  Rejestracja kandydatów na wszystkie formy i rodzaje studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uczy się 27 tysięcy studentów. Jest to jedna z najstarszych polskich uczelni. Dotychczas ukończyło ją ponad 140 tysięcy osób.

W tym roku maturzyści mogą wybierać spośród 28 kierunków na studiach dziennych, 22 na zaocznych i 7 na wieczorowych. SGGW na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjmie łącznie 6 555 osób, w tym 3 350 na studia stacjonarne, 2 750 na niestacjonarne w systemie zaocznym, w tym 30 osób na studia eRolnictwo oraz 455 na niestacjonarne w systemie wieczorowym.

Nowością w tym roku są studia na makrokierunku Technologie energii odnawialnej. Uczelnia przyjmie na te studia łącznie  120 osób (stacjonarne i niestacjonarne). Specjaliści oceniają, że absolwenci tego kierunku będą mieć duże szanse na zdobycie pracy w zawodzie. W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Komisja Europejska opracowała projekt dyrektywy „3x20”, która zakłada do roku 2020 zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%, zwiększenie udziału w całkowitym rynku energetycznym energii ze źródeł odnawialnych o 20% oraz  zwiększenie udziału biopaliw  do 10% rynku paliwowego. Dlatego zadaniem nowego makrokierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej  i lokalnego rynku energii.

Dla osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, a nie mają czasu na zbyt częste przyjazdy na uczelnię, SGGW przygotowała studia na kierunku Rolnictwo w systemie e-learningu. Studia eRolnictwo prowadzone są według aktualnych programów nauczania na kierunku Rolnictwo w systemie zaocznych studiów inżynierskich i zaocznych studiów magisterskich uzupełniających, realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Studia inżynierskie obejmują 8 semestrów, a magisterskie 3 semestry. Studia są prowadzone w trybie zaocznym, wspomaganym formułą e-learningu. W semestrze odbędzie się 6 zjazdów merytorycznych i siódmy zjazd sesyjny. W trakcie zjazdów realizowana jest całość godzin przewidzianych w programie na ćwiczenia i laboratoria oraz 40% godzin wykładów. Pozostałe godziny wykładów (60%) odbywają się w formule e-learningu. Rekrutacja odbywa się na identycznych zasadach jak na zaoczne studia na kierunku rolnictwo. Na pilotażowych studiach zaocznych wspomaganych e-learningiem rozpocznie naukę 30 studentów. Studia eRolnictwo są częścią projektu „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, realizowanego i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej http://elearn.sggw.pl/

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji, studiami na pierwszym roku w SGGW było zainteresowanych ponad 14 tysięcy maturzystów. W kolejnych etapach rekrutacji o jedno miejsce ubiegało się średnio 4,4 kandydatów. W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami były: Turystyka i Rekreacja (14 os./miejsce), Dietetyka (13,3), Finanse i rachunkowość (11,3), Biotechnologia (11), Weterynaria (10), Logistyka, Gospodarka Przestrzenna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Socjologia, Ekonomia oraz Ochrona środowiska.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez Internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów.  Dokumenty będą składali w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji, że zostali przyjęci na studia. Internetowa rejestracja kandydatów jest bardzo prosta i polega na wpisaniu określonych danych osobowych oraz ocen uzyskanych na maturze. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu ocen z matury kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW (www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja), Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci w każdej chwili całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego  przebiegu.

Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 900 do 1500. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na  którym chcą studiować.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie internetowe uczelni www.sggw.pl

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (dotyczy kierunku Weterynaria) są wyniki matury z przedmiotów wymaganych na dany kierunek. Wyjątkiem jest kierunek Architektura krajobrazu, na którym dodatkową kwalifikacją jest test z rysunku odręcznego.

SGGW oferuje studentom nowoczesny Kampus, w skład którego wchodzą między innymi obiekty dydaktyczno-naukowe i sportowe (kryta pływalnia, hala do tenisa, korty tenisowe, ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek do zajęć z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych),  biblioteka, akademiki z blisko 4 tys. miejsc, własna przychodnia lekarska, apteka oraz kilka klubów i stołówek studenckich.

To jednak nie wszystko. Uczelnia ciągle unowocześnia wyposażenie laboratoriów i inwestuje w zaplecze naukowo-badawcze. Wraz ze zmianami na rynku pracy, muszą zmieniać się także uczelnie wyższe. Wszystko po to, by zapewnić swoim absolwentom jak najlepszy start, zarówno w kraju, jak i poza granicami. Z duchem czasu zmienia się także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Autor: Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy SGGW

 

Rejestracja kandydatów na studia w SGGW

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z zasadami rekrutacji na dany stopień studiów – informacje w menu po prawej stronie –>

Rejestracja - formularz System Obsługi Kandydata – I stopień – formularz rejestracji
Rejestracja - formularz System Obsługi Kandydata – II stopień – formularz rejestracj

 

Zasady rekrutacji na studia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2010/2011

Uchwała Nr 34 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011
Zasady ogólne, przeliczanie wyników matur…

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów

Tabele kierunków i wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych:
studia I stopnia – stacjonarne
studia I stopnia – niestacjonarne prowadzone systemem zaocznym
studia I stopnia – niestacjonarne prowadzone systemem wieczorowym
studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym


 
Uwaga! Zgodnie z regulaminem studiów w SGGW – Student rozpoczynający studia w trybie rekrutacji na kolejnym kierunku studiów zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczania zgodnie z programem studiów. Zgodnie z ustaleniami Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania, w SGGW nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu na podstawie przepisania oceny z zaliczenia tego lub pokrewnego przedmiotu na dotychczas realizowanym kierunku studiów.