Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Wywiad z Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika „Zarządzanie i Edukacja” Drukuj Email
W roku akademickim 2010/11 Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie uruchamia podyplomowe studia doskonalące, skierowane do nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego. Studia są realizowane w ramach POKL i współfinansowane ze środków unijnych.

SGGW: Od nowego roku szkolnego 2010/2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie rozpoczną się dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego, realizowane w ramach POKL, współfinansowane ze środków unijnych. Uczestnictwo w tych studiach jest dla nauczycieli bezpłatne (ich obecność na prowadzonych zajęciach zapewnia w sposób niefinansowy wniesienie wymaganego wkładu własnego). Tematyka studiów dotyczy zarządzania innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki.

Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Zarządzanie i Edukacja”: Jako redaktor dwumiesięcznika „Zarządzanie i Edukacja”, z radością przyjmuję informację o nowej inicjatywie edukacyjnej skierowanej do nauczycieli z województwa mazowieckiego. Tematyka studiów jest aktualna w dobie szybko rozwijających się technologii i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań we wszystkich aspektach naszego życia. Problematyka zarządzania również znajduje liczne zastosowania. Dzięki temu system kształcenia powiększy się o grupę dobrze przygotowanych fachowców.

SGGW: Jaką rolę w systemie kształcenia odgrywają nauczyciele?

RN: Kluczowym elementem sytemu kształcenia jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli. Poziom wykształcenia nauczycieli poprawił się w ostatnich latach. Coraz wyższy odsetek nauczycieli legitymuje się wykształceniem wyższym. Ważne dla nauczycieli jest nabycie nowoczesnej wiedzy, którą będą mogli przekazać swoim uczniom.

SGGW: Czy doskonalenie nauczycieli jest elementem szerszego spojrzenia na konkurencyjność Europy?

RN: Kształcenie nauczycieli, ich doskonalenie wpisuje się europejski program podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników w krajach unijnych. Dekada lat 90. ujawniła wyraźne słabości UE, zwłaszcza w porównaniu do Stanów Zjednoczonych: wolniejsze tempo rozwoju oraz mniejszą zdolność do tworzenia i absorpcji nowych technologii. Osiągnięciu ambitnych celów Strategii Lizbońskiej mają służyć następujące działania systemowo-regulacyjne: szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji oraz kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności

SGGW: Jaki jest zadanie nauczycieli w kształtowaniu „społeczeństwa wiedzy”?

RN: Nauczyciel, który kształtuje postawy młodzieży i przekazuje wiedzę przyszłym pokoleniom Polaków musi sam stale się dokształcać, iść z duchem czasu i zdobywać najnowszą wiedzę. W dzisiejszych czasach powszechnie używane są pojęcia związane z wiedzą i informacją w gospodarce. Terminy „społeczeństwo informacyjne” i „gospodarka oparta na wiedzy” można zastąpić jednym – „społeczeństwo oparte na wiedzy” lub krócej „społeczeństwo wiedzy”. Społeczeństwo XXI wieku jest społeczeństwem wiedzy. Efektywne wykorzystywanie wiedzy powoduje, że w ciągu jednej generacji można z kraju relatywnie ubogiego stać się krajem bogatym. Obecne pokolenie Polaków ma teoretycznie szansę żyć w jednym z najbogatszych krajów Unii Europejskiej. „Społeczeństwo wiedzy” jest to społeczeństwo, które dzisiaj przygotowuje warunki do tego, by jutro móc tworzyć innowacyjne produkty i usługi, o których jeszcze wczoraj nikt w ogóle nie myślał. Moim zdaniem nauczyciel w XXI wieku powinien posiadać wiedzę, która umożliwia swobodne poruszanie się w świecie techniki i innowacji.

SGGW: Dziękuję za rozmowę

Źródło: Wydział Inżynierii Produkcji