Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Socjologia – nowy kierunek w WZ SWPS we Wrocławiu Drukuj Email

Szkoła Wyższa Psychologii SpołecznejW roku akademickim 2010/2011 Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu uruchamia nowy kierunek - socjologię. Będą to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proces rekrutacyjny rozpocznie się w 2010 roku. Cechą charakterystyczną studiów socjologicznych w WZ SWPS będzie połączenie gruntownej wiedzy socjologicznej z umiejętnościami praktycznymi. Studenci poznają współczesne koncepcje socjologiczne i ich zastosowania w analizie wybranych sfer życia społecznego, np. migracji, funkcjonowania społeczności lokalnych i regionalnych, procesów integracji europejskiej i globalizacji, znaczenia różnic płci, zarządzania i organizacji, funkcjonowania instytucji społecznych, mechanizmów rynkowych, konsumpcji i stylów życia czy kultury i mediów.

Wiedzę socjologiczną studenci będą mogli poszerzyć w ramach trzech specjalizacji: socjologia kultury, polityka społeczna oraz badania rynku i opinii społecznej.
Uruchamiając socjologię, WZ SWPS we Wrocławiu poszerzy swoją ofertę dydaktyczną, w której obecnie znajdują się dwa kierunki studiów - psychologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. WZ SWPS we Wrocławiu posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, a także prowadzi 12 kierunków studiów podyplomowych, m.in. akademię mediatora, psychologię z firmie i życiu społecznym, kulturę obrazu w reklamie i mediach czy master class of management.

Kierunek: SOCJOLOGIA
Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (licencjackie), Tryb: stacjonarny (dzienne) i niestacjonarny (zaoczne)
STUDIA II STOPNIA (magisterskie), Tryb: stacjonarny (dzienne) i niestacjonanry (zaoczne)

Rekrutacja od roku akademickiego 2010/2011

Socjologia zajmuje się obserwacją i badaniem życia społecznego i publicznego, zachowań, reakcji, obyczajowości jednostki oraz jej sposobami reagowania na wyzwania, którym musi sprostać; analizuje takie kwestie, jak np. członkostwo Polski w UE, otwarcie zagranicznych rynków pracy i nauki (i związana z tym migracja), przyspieszony rozwój nowych technologii i powszechna informatyzacja.

Dla przedmiotu socjologii nie istnieją granice ani przestrzenne, ani czasowe. Dyscyplina ta jest otwarta na inspiracje, pochodzące z innych dziedzin - psychologii społecznej, ekonomii, demografii czy nauk ekonomicznych i politycznych. Dzięki temu najważniejszą cechą współczesnego socjologa jest jego intelektualna i życiowa otwartość i elastyczność, zdolność do sprostania ciągle zmieniającym się wyzwaniom globalnego świata. Socjolog posiada umiejętności analizowania rzeczywistości społecznej, kulturowej i gospodarczej w jej różnorodnych przejawach. Są one przydatne w różnych rodzajach aktywności zawodowej, umożliwiają poruszanie się w zmiennych realiach współczesnego świata.

Cechą charakterystyczną studiów socjologicznych w SWPS będzie połączenie gruntownej wiedzy socjologicznej z umiejętnościami praktycznymi. Studenci poznają współczesne koncepcje socjologiczne i ich zastosowania w analizach wybranych sfer życia społecznego - migracji, funkcjonowania społeczności lokalnych i regionalnych, procesów integracji europejskiej i globalizacji, znaczenia różnic płci, zarządzania i organizacji, funkcjonowania instytucji społecznych, mechanizmów rynkowych, konsumpcji i stylów życia, kultury i mediów.

Atuty kierunku:

    * kadra naukowa - m.in. dr hab. prof. SWPS Stanisław Kłopot, dr hab. prof. SWPS Jacek Kurzępa, dr hab. prof. SWPS Wojciech Łukowski, dr Krzysztof Jaskułowski, dr Aleksandra Porada

    * możliwość kontynuowania nauki na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich w SWPS w Warszawie
    * praktyczne specjalizacje: socjologia kultury, polityka społeczna oraz badania rynku i opinii społecznej

    * wg dyrektorów personalnych, menedżerów, specjalistów oraz praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi absolwenci socjologii SWPS są najbardziej poszukiwani na rynku pracy (Ranking Uczelni 2008 r.)

Specjalności:

    * socjologia kultury

    * polityka społeczna

    * badania rynku i opinii społecznej

Perspektywy zawodowe
Absolwenci socjologii w SWPS często zajmują pozycje zawodowe, które wcześniej były zarezerwowane dla ekonomistów i prawników. Kluczem do sukcesu staje się rzetelna i wszechstronna znajomość metod badawczych, która jest niezbędna nie tylko przy prowadzeniu badań, ale również przy wszelkich pracach o charakterze analitycznym, bez których trudno wyobrazić sobie obecnie skuteczne funkcjonowanie firm i organizacji, które muszą stale reagować na nowe wyzwania, dobrze je rozpoznawać, dokonywać zmian wewnętrznych. Socjolog znakomicie sprawdza się w takich warunkach.

Absolwenci socjologii w SWPS pracują w agencjach badań rynku i badań społecznych, zatrudnieni są w administracji samorządowej i rządowej, w mediach, w działach personalnych przedsiębiorstw, organizują i prowadzą szkolenia. Są potrzebni wszędzie tam, gdzie niezbędna jest kreatywność, elastyczność i umiejętność samodzielnego analizowania rzeczywistości społecznej w różnych jej wymiarach.