Uczelnieinfo.pl

Aktualności

SGGW: Nowy kierunek studiów - Technologie energetyki odnawialnej
Wpisany przez Administrator
Środa, 13 Styczeń 2010 19:49
Drukuj Email

Energetyka w Polsce jest obecnie zdominowana przez węgiel kamienny i brunatny. Jednak uwarunkowania prawne i względy ochrony środowiska skłaniają do coraz powszechniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, szczególnie na terenach mało zurbanizowanych. Podjęte przez Polskę wyzwania związane z programami strategicznymi Unii Europejskiej wymagają nie tylko zmian prawno-organizacyjnych i nakładów finansowych, ale także wykształcenia pracowników zdolnych do wdrażania konkretnych zamierzeń w ramach realizacji polityki energetycznej Polski.

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podjął decyzję o uruchomieniu przy Wydziale Inżynierii Produkcji od roku akademickiego 2010/2011 makro-kierunku studiów pod nazwą: technologie energii odnawialnej na obu poziomach kształcenia – inżynierskim i magisterskim. Makro-kierunek został utworzony na bazie dotychczas realizowanych kierunków kształcenia:

• Technika rolnicza i leśna, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Produkcji
• Inżynieria środowiska, prowadzonego przez Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

SGGW jest uczelnią szczególnie predestynowaną do kształcenia absolwentów w kierunku technologie energii odnawialnej. Szeroko prowadzone w Uczelni badania naukowe w zakresie: genetycznej modyfikacji odmian rośli energetycznych, produkcji biomasy stałej, produkcji biokomponentów do paliw transportowych, analizy procesu spalania biopaliw w silnikach wysokoprężnych, czy badań nad wykorzystaniem energii słonecznej, wodnej, geotermalnej, a ostatnio także wiatrowej, stanowią uzasadnienie dla podjęcia działalności dydaktycznej w tych kierunkach. Badania te realizowane są nie tylko w ramach działań statutowych, ale również w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiadamy w uczelni laboratoria badawcze niezbędne dla procesu dydaktycznego m.in. takie jak: inżynierii genetycznej, inżynierii elektrycznej, automatyki, maszyn rolniczych i leśnych, mechaniki płynów, aktynometryczne pomiarów słonecznych, czy też terenowe stanowiska badawcze hybrydowego systemu zasilania energią, zasobów energii wiatrowej, polowych upraw energetycznych. SGGW jest organizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu energetyki odnawialnej, z uznaną renomą środowisk zarówno nauk rolniczych, ekonomicznych jak i technicznych.

Celem nowego makro-kierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącego się lokalnego rynku energii. Absolwent na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonej o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki, będzie przygotowany do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energii odnawialnej. Zostanie specjalistą zdolnym do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła. Znane mu będą zagadnienie rynków energii, w tym odnawialnej. Będzie przygotowany do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń wykorzystujących te źródła. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi mu pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwent będzie także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. W szczególności zdobędzie wiedzę pozwalającą na ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.
Autor: Arkadiusz Gendek, SGGW