Uczelnieinfo.pl

Aktualności

WSNHiD - Nabór zimowy na pedagogikę II stopień - NOWOŚĆ!
Wpisany przez Administrator
Środa, 13 Styczeń 2010 00:38
Drukuj Email

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i DziennikarstwaWyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez absolwentów studiów I stopnia ogłasza rekrutację na studia II stopnia na kierunku pedagogika.
Rekrutacja na pedagogiczne studia w trybie niestacjonarnym rozpocznie się 11 stycznia i potrwa do 15 lutego 2010 r.

Uczelnia oferuje następujące specjalizacje na studiach II stopnia kierunku pedagogika:
pedagogika ogólna,  pedagogika ogólna z zarządzaniem oświatą - NOWOŚĆ
(uprawnienia do zarządzania instytucjami oświatowymi)

Pedagogika ogólna


PROMOCJA!
Wszystkie osoby, które zapiszą się do 15 lutego 2010 r. na studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika ogólna otrzymają zniżkę w czesnym w wysokości 600 zł!


Charakterystyka specjalizacji
Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika. Dają możliwość uzyskania tytułu magistra w zakresie specjalizacji ogólnopedagogicznej i stanowią punkt wyjścia dla dalszego kształcenia specjalistycznego i doskonalenia zawodowego (uwaga: studia nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela). Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Przedmioty specjalizacyjne z zakresu pedagogiki ogólnej
• Współczesne kierunki pedagogiczne
• Współczesne teorie i nurty wychowania
• Pedagogika rodziny
• Pedagogika pracy
• Pedagogika kultury
• Pedagogika młodzieży
• Edukacja medialna i konsumencka
• Aspekty prawne działalności edukacyjnej
• Doradztwo pedagogiczne
• Pedagogiczne badania jakościowe
• Projektowanie działań edukacyjnych


Sylwetka absolwenta
Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym z zakresu pedagogiki ogólnej i dyscyplin szczegółowych. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania problemów teoretycznych i prowadzenia badań empirycznych, dostrzegania złożonych relacji między teorią a praktyką edukacyjną oraz samodzielnego projektowania działań edukacyjnych w różnych środowiskach społecznych.


Perspektywy zawodowe
Absolwent jest przygotowany do aktywności zawodowej w różnych obszarach działań edukacyjnych w szkolnictwie (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych w ramach studiów I stopnia), instytucjach, placówkach, agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych.


Pedagogika ogólna z zarządzaniem oświatą NOWOŚĆ!


Jedne studia - dwa dyplomy!!!
Absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmą naukę na tej specjalizacji odbędą kompleksowe kształcenie z zakresu pedagogiki ogólnej, realizując pełen program zajęć przedstawiony powyżej. Uzyskają tym samym dyplom ukończenia studiów II stopnia z pedagogiki. Ponadto – dodatkowo - zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oświatą w ramach doskonalących Studiów Podyplomowych w WSNHID. Dzięki tak nowoczesnemu systemowi kształcenia absolwenci uzyskają jednocześnie drugi dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych z zarządzania oświatą.


Charakterystyka specjalizacji
Celem tej specjalizacji jest przygotowanie kandydatów do skutecznego kierowania instytucjami oświatowymi, poprzez łączenie teoretycznych podstaw organizacji i zarządzania oświatą z praktyką oświatową.


Przedmioty specjalizacyjne z zakresu zarządzania oświatą
• Teoria organizacji i zarządzania oświatą,
• Kierowanie zasobami ludzkimi,
• Kierowanie zmianą edukacyjną,
• Planowanie pracy placówki oświatowej,
• Nadzór pedagogiczny,
• Strategiczne zarządzanie rozwojem szkoły,
• Tworzenie koncepcji szkoły,
• Strategie profilaktyczno – wychowawcze,
• Zarządzanie jakością – mierzenie i ewaluacja,
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• Marketing edukacyjny,
• Prawo oświatowe,
• Finanse i rachunkowość w instytucjach oświatowych,
• Techniki informatyczne w zarządzaniu,
• Psychologia zarządzania,
• Praktyki kierownicze.


Sylwetka absolwenta
Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach oświatowych różnego typu (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich i spełnieniu innych wymogów MEN niezbędnych na stanowisku kierowniczym).


Perspektywy zawodowe
Absolwent może pełnić funkcje kierownicze :
• w szkołach rożnego typu
• przedszkolach
• innych placówkach oświatowych